ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ ขวด

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A01

ขวดพลาสติกทรงดินสอ/สีขาว 220 ml. สูง = 15 cm. / กว้าง = 6 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A02

ขวดพลาสติกทรงดินสอ/ใส 220 ml. สูง = 15 cm. / กว้าง = 6 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A03

ขวดกลม/ใส 100 ml. สูง = 10 cm. / กว้าง = 4.5 cm. / เส้นรอบวง = 14 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A04

ขวดกลม/สีขาว 100 ml. สูง = 10 cm. / กว้าง = 4.5 cm. / เส้นรอบวง = 14 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A05

ขวดกลม/สีใส 200 ml. สูง = 12 cm. / กว้าง = 5.5 cm. / เส้นรอบวง = 17.5 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A06

ขวดกลม/สีขาว 250 ml. สูง = 15 cm. / กว้าง = 5.5 cm. / เส้นรอบวง = 17.5 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A07

ขวดกลม/ใส 250 ml. สูง = 15 cm. / กว้าง = 5.5 cm. / เส้นรอบวง = 17.5 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A08

ขวดกลม/ใส 250 ml. สูง = 16 cm. / กว้าง = 5 cm. / เส้นรอบวง = 16 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A09

ขวดกลม/สีขาว 250 ml. สูง = 16 cm. / กว้าง = 5 cm. / เส้นรอบวง = 16 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A10

ขวดกลม/ใส 120 ml. สูง = 12.7 cm. / กว้าง = 4 cm. / เส้นรอบวง = 12.8 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A11

ขวดกลม/ใส 250 ml. สูง = 13.5 cm. / กว้าง = 5.5 cm. / เส้นรอบวง = 17.5 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A12

ขวดกลม/สีขาว 250 ml. สูง = 13.5 cm. / กว้าง = 5.5 cm. / เส้นรอบวง = 17.5 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A13

ขวดกลมคอสอบ/สีขาว 250 ml. สูง = 14.5 cm. / กว้าง = 15.8 cm. / เส้นรอบวง = 18.2 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A14

ขวดกลมคอสอบ/ใส 250 ml. สูง = 14.5 cm. / กว้าง = 15.8 cm. / เส้นรอบวง = 18.2 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A15

ขวดกลม/ใส 100 ml. สูง = 11.8 cm. / กว้าง = 3.9 cm. / เส้นรอบวง = 12.3 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A16

ขวดทรงสีเหลี่ยม/ใส 250 ml. สูง = 15.3 cm. / กว้าง = 4.8 cm. / เส้นรอบ = 18.3 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A17

ขวดทรงสีเหลี่ยม/สีชาใส 250 ml. สูง = 15 cm. / กว้าง = 4.7 cm. / เส้นรอบ = 17.5 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A18

ขวดทรงสีเหลี่ยม/ใส 200 ml. สูง = 12.3 cm. / กว้าง = 4.7 cm. / เส้นรอบ = 17.2 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A19

ขวดทรงสีเหลี่ยม/สีชาใส 200 ml. สูง = 12.3 cm. / กว้าง = 4.7 cm. / เส้นรอบ = 17.2 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A20

ขวดทรงสีเหลี่ยม/สีขาว 120 ml. สูง = 10.8 cm. / กว้าง = 4.1 cm. / เส้นรอบ = 15 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A21

ขวดทรงสีเหลี่ยม/ใส 120 ml. สูง = 10.8 cm. / กว้าง = 4.1 cm. / เส้นรอบ = 15 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A22

ขวดทรงสีเหลี่ยม/สีชาใส 120 ml. สูง = 10.8 cm. / กว้าง = 4.1 cm. / เส้นรอบ = 15 cm.

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A23

ยังไม่มีเนื้อหา

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A24

ยังไม่มีเนื้อหา

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A24

ยังไม่มีเนื้อหา

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A25

ยังไม่มีเนื้อหา

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A26

ยังไม่มีเนื้อหา

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A27

ยังไม่มีเนื้อหา

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A28

ยังไม่มีเนื้อหา

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A29

ยังไม่มีเนื้อหา

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A30

ยังไม่มีเนื้อหา

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A31

ยังไม่มีเนื้อหา

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A32

ยังไม่มีเนื้อหา

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A33

ยังไม่มีเนื้อหา

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A34

ยังไม่มีเนื้อหา

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์

A35

ยังไม่มีเนื้อหา