บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอาง
บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสําอาง

บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจําหน่ายสินค้า อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น จดแจ้งขึ้นทะเบียนอ.ย. กระทรวงสาธารณสุข,
ใบรับรองการผลิต, ใบรับรองการตรวจค่า SPF , ใบรับรองเพื่อการส่งออก (Certificate of free sale Food and Drug Administration Ministry of Public Health)